Duyurular
İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERİMİZE KIRTASİYE YARDIMI.. Derneğimiz Ladikli ihtiyaç sahibi öğr..
ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE..!Transkriplerini derneğimize ulaştırmayan öğre..
Burs Başvuru Formuburs başvuru formu için döküman i..
Burs Başvuru Formuburs başvuru sormu için döküman i..
İLANLADİK AHMET HÜDAİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ A..
DERNEĞİMİZDEN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE GIDA YARDIMI..Derneğimiz İhtiyaç sahibi ailelere yaklaşık..
Torunu Ahmet Hüdai(k.s.) Hz.'ni anlattı..Ahmet Hüdai(k.s.) Hz.'ni torunu anlattı. Lad..
ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU !Derneğimizden burs almakta olan öğrencilerimi..
DERNEĞİMİZDEN ÖĞRENCİLERİMİZE KIRTASİYE YARDIMI..Derneğimiz ilk ve orta öğretimde eğitim g&oum..
DERNEĞİMİZDEN ÖĞRENCİLERİMİZE KIRTASİYE YARDIMI..Derneğimiz ilk ve orta öğretimde eğitim g&oum..
HAYIRSEVERLERİN DİKKATİNE..!  LADİK Lİ AHMET HÜDAİ ANADOLU İMAM HATİ..
KİTABIMIZ ÇIKTI..!LADİK Lİ AHMET HÜDAİ HZ. LERİNİN HAYATINI ANL..
LADİK Lİ AHMET HÜDAİ HAZRETLERİ ANMA PROGRAMILADİK Lİ AHMET HÜDAİ HAZRETLERİ ANMA PROGRAMI..

Tüzük

Tüzük

LÂDİKLİ AHMET AĞA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR.

 

DERNEĞİN TANIMI:

 1. ADI: Lâdikli Ahmet Ağa Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.
 2. MERKEZİ: Lâdik Kasabası Yeni Mahalle, Paşa Meydanı.
 3. ŞUBESİ: İhtiyaç halinde yönetim kurulu kararı ile kasaba dışına şubeler ve temsilcilikler açılabilir.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONUSU

4. AMACI: a) Merhum Lâdikli Ahmet Ağa nın vefat günü olan 08.Haziran’ı takip eden ilk

Pazar günü merhum adına her yıl anma programı düzenlemek. Lâdikli Ahmet Ağa ile ilgili tanıtıcı yayımlar yapmak.

b) Kasabamız içerisindeki ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen halkımıza yiyecek, giyecek, yakacak, ayni ve nakdi yardımda bulunmak, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamak.

c) Sünnet şölenleri düzenlemek, Evlenemeyen gençlere ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

d) Kasabamız Sağlık Ocağı ve Lojmanları ile Milli Eğitime bağlı okulların ihtiyaçlarına yardımcı olmak.

e) Kasabamız eğitimine katkı sağlamak için sosyal ve kültürel faaliyetler

düzenlemek ve kitap bağış kampanyası ile kütüphane oluşturmak.

f) Lâdik kültürünü, tarihini, el sanatlarını tanıtmak ve yaşatmak için çalışmalar

düzenlemek

 1. ÇALIŞMA KONUSU: Anma programı düzenlemek, Kasaba içi yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak.

DERNEK ÜYELİĞİ

 1. DERNEĞE ÜYE OLABİLME:

a) Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler, derneğe üye olabilir.

b) 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre derneklere üye olmaları yasaklananlar üye olamazlar.

c) A ve b bentlerindeki şartlara haiz olanlardan derneğe maddi ve manevi yararları dokunanlar bilahare genel kurulun tasvibine sunulmak üzere yönetim kulunca fahri üye olarak alınırlar.

 1. DERNEK ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ:

a) Derneğin tüm üyeleri yazılı istekleri ile her an üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler.

b) Derneğin amacı dışına çıktıkları, Yasak faaliyetlere teşebbüs ettikleri tespit edilenler, huzursuzluk yaratanlar ve üyelik aidatını muntazam ödemeyenler üyelik sıfatını kaybederler. Ve Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliklerine son verilir.

c) Bu tür üyeliklerine son verilenler ilk genel kurul nezdinde de itirazda bulunma hakkına sahiptirler. Ancak genel kurulu kararı kesin olup, başka mercilere itirazda bulunamazlar.

 1. DERNEK ÜYELİĞİNİN HAKLARI:

a) Derneğe üye olacaklar dernekçe verilecek üye kayıt formunu dolduracak, tüzüğü okumuş ve aynen kabul etmiş olduklarını belirterek yönetim kurulu başkanlığına verirler.

b) Başvuran aday üyenin üye olabilme şartlarını araştıran yönetim kurulu olumlu veya olumsuz olarak durumu en çok 30 gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirirler.

c) Dernekte her üye eşit haklara sahiptir.

d) Her üyenin dernekte yapılacak genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye genel kurulda oyunu bizzat kendisi kullanır. Başka bir üyeyi temsilen oy kullanamaz.

 1. DERNEĞİN ORGANLARI:

Dernek aşağıda belirtilen organlardan meydana gelmiştir.

a) GENEL KURUL: Dernek Genel Kurulu, derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Genel Kurul derneğin en yüksek organıdır.

b) YÖNETİM KURULU: Dernek yönetim kurulu derneğin yürütme kurulu olup, derneği temsil yetkisine haizdir.

c) DENETLEME KURULU: Denetleme kurulu derneğin tüm işlemleri ile mali durumunu denetleme yetkisine haizdir.

 1. GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI:

a) Dernek genel kurulu iki yılda bir olağan olarak ARALIK ayı içerisinde toplanır.

b) Dernek genel kurulu, yönetim ve denetim kurullarının gerek gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı istekleri üzerine olağanüstü olarak yapılır.

c) Olağan ve olağanüstü toplantılara genel kurulu dernek yönetim kurulu çağırır.

d) Olağan üstü toplantılara yönetim kurulu davetiye çıkarmaz, toplantıya yanaşmaz ise bu durumda 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre işlem yapılır.

 1. GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ:

a) Yönetim kurulunun derneğe kayıtlı tüm üyelerin isimlerini altı nüsha olarak genel kurula katılan üyelerin imzalarını almak ve mülki amirliğe vermek amacıyla hazırlanır.

b) Yönetim kurulu toplantı, tarih, gün saat ve toplantı yeri ile toplantıda görüşülecek konuları içeren gündem için karar alınır.

c) Genel kurula katılacak üyelerin en az on beş gün önceden toplantının tarihini, gününü, saatini, yer ve gündemini bir gazetede ilan ederek veya yazı ile ya da elektronik posta yoluyla yönetim kurulu toplantıya çağırır. Bu çağrı da birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantının bir hafta sonraya aynı yer ve saatte yapılacağı da belirtilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin isimlerini gösteren liste eklenir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki zaman yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

d) Birinci toplantı çoğunluğun sağlanamamasından değil de başka bir sebepten dolayı ertelenmişse durum aynı şekilde üyelere duyurulur. Çoğunluk dışında ertelenen toplantı için yine aynı birinci şekil ve usuldeki gibi tekrar toplantı haberdar edilir. Erteleme toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz ve ertelenen genel kurul toplantıları erteleme tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içerisinde yapılır.

 1. GENEL KURUL TOPLANTI YERİ:

Dernek genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır, bunun dışında hiçbir yerde yapılamaz.

 1. GENEL KURUL ÇALIŞMA ŞEKLİ:

A- TOPLANTI YETER SAYISI: Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile açılır, çalışmalarına başlanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise durum bir tutanakla tespit edilir, ikinci toplantının ilanda yayınlanan günde ve aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılır. İkinci toplantıda üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları asıl üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

B- TOPLANTININ YAPILIŞI:

a) Dernek genel kurul toplantıları bir gazetede ilan ederek veya yazı ile veya elektronik posta yoluyla yayınlanan ve mülki amirlere verilen yazılı belgede mevcut gün, saat, tarih, yer ve gündemde yapılır.

b) Dernek üyeleri genel kurul salonuna daha önceden hazırlanmış bulunan isim listelerindeki isimlerin karşılarını imzalayarak alınırlar.

c) Toplantının yapılabilmesi için inceleme yapılarak çoğunluğun bulunduğu hükümet komiserlerinin de katıldığı bir tutanakla tespit edilerek imza altına alınır.

d) Çoğunluğun bulunduğu anlaşılmasına müteakiben yönetim kurulu başkanı ve görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi toplantıyı açar.

C- GENEL KURULUN YÖNETİMİ: Toplantının açılışına müteakip genel kurulu yönetecek başkanlık divanı teşekkül ettirilir.

a) Başkanlık divanı açık oyla seçilecek bir başkan bir başkan vekili ve iki kâtipten

oluşur.

b) Başkan toplantıyı yönetir. Kâtipler tutanak düzenler ve birlikte imza ederler

c) Genel kurula ait tutanakla belgeler divan başkanlığınca yeni seçilen yönetim kuruluna ait tutanakla belgeler divan başkanlığınca yeni seçilen yönetim kuruluna ait tutanakla teslim edilir.

D- GENEL KURULDA GÖRÜŞME USULÜ: Yönetim kurulunca önceden hazırlanarak bir mahalli gazetede ilan edilen gündemdeki maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan dernek üyelerinin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme mecburi alınır. Görüşülüp karar verilen ve oylanan konular tekrar görüşülmeye ve oylamaya alınmaz

 1. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: Genel kurul aşağıdaki hususları

Görüşerek karar verir.

a) Yönetim ve denetim kurullarının çalışma düzenlerine ait raporlarını görüşür ve karara bağlar.

b) Yönetim ve denetim kurullarına ibra eder.

c) Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ile bütçe taslağını görüşür ve onaylar.

d) Gerekirse çalışma ve hesapları inceleme ve konulara göre komisyonlar kurar.

e) Yönetim ve denetim kurullarına asil ve yedek üyelerini seçer.

f) Dernek tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapmak.

g) Dernek için gerektiğinde alınacak taşınmaz mal veya satılması gerekli mallar için yönetim kuruluna yekti vermek.

h) Yönetim kurulunca dernek üyelerinden çıkarılanların ibrazlarını incelemek kesin karara bağlamak.

i) Derneğin feshine veya tasfiyesine karar vermek.

j) Kanun, tüzük ve yürürlüğe konmuş ve konacak, yönetmeliklerdeki genel kurula verilen görevleri yerine getirmek. Genel kurul kanun yönetmelik ve tüzük hükümleri dışında yetkilerini hiçbir şekilde hiçbir kuruluşa veya komisyonlara devir edemez.

k) Genel kurulca alınan kararlar yönetim kurulunca yönetilecektir.

 1. GENEL KURULUN OYLAMA ŞEKLİ: Genel kurulca alınacak her türlü kararlar gizli oylama ile yapılacaktır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 1. YÖNETİM KURULU:

A- KURULUŞU:

a) Yönetim kurulu genel kurulca gizli oyla beş asil ve beş yedek üye olmak üzere seçilerek kurulur.

b) Asil üyeliklerde her hangi bir sebeple meydana gelecek boşluklara yedekler den sıra ile asil üyeliğe yazılı davet yapılır.

c) Yönetim kurulu üye sayısı boşalanlar yüzünden yedeklerinde getirilmesinden sonra tam sayısının yarısından aşağı düşerse 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 84.maddesi uygulanır.

d) Yönetim kurulu kendi aralarından bir başkan bir başkan vekili bir sekreter bir muhasip birde veznedar seçer. Geri kalan üyeler faal üye sıfatını alırlar.

B- GÖREV YETKİLERİ: Yönetim kurulu aşağıda görev ve yetkilere sahiptir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu görevi yerine getirecek kendi yönetim kurulu üyelerin yeteri sayıda yetki vermek.
 2. Derneğe üye kaydı yapmak veya gereken üyeyi çıkarmak.
 3. Derneğe gelir sağlamak ve sarfını yapmak, muhasebe ve yazışma işlerini yerine getirmek.
 4. Gelecek ve hâlihazır düzenlere ait çalışma programları hazırlamak yönetim kurulu çalışmalarını genel kurula raporla bildirmek.
 5. Gelecek düzenlere ait bütçe hazırlayarak genel kurula sunmak.
 6. Bildiri yayını ve benzerleri hakkında kanun, yönetmelik ve tüzük hükümlerine göre karar vermek.
 7. Genel kurul kararlarını yerine getirmek.
 8. Kanun yönetmelik ve tüzüklerin kendilerine verdiği işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
 9. Haftanın en az bir defadan az olmamak üzere toplanmak.
 10. Toplantılara en az üç defa üst üste katılmayan üyelere mevzuatlara göre muamele yapmak.
 1. DENETLEME KURULU-KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ:

A- Denetleme kurulu genel kurula üç asil ve üç yedek üye olmak üzere açık oylama ile seçilir.

B- Denetleme kurulu denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla ve her zaman istediği kadar denetim yapabilir. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.

C- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 86. maddesi veya genel kurul üyelerinin yeterli sayıdaki imzalı ve yazılı istekleri ile de denetim yapar.

D- 4721sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 86. maddesi ve yürürlükte ki tüzük ve hükümlerine dayanılarak genel kurulu olağanüstü toplantıya davet eder

E- Derneğin idari ve mali denetimde görevli ilgililere her hususta yardımcı olur.

 1. DERNEĞİN GELİRLERİ: Derneğin kaynakları yardımlardır

a) Üye Aidatı: Genel kurulca kararlaştırılacak yıllık 10.YTL’dir.

b) Giriş Aidatı: Genel kurulca kararlaştırılacak 5 YTL’dir.

c) Dernek yararına kurumları gereği izin almak şartıyla Tiyatro, konser, Çeşitli yarış ve eğlenceler, her türlü spor yarışmaları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

d) Dernek taşınmaz ve menkul mallarından elde edilecek gelirler.

e) Bağış ve yardımlar.

f) Yardım ve toplama hususundaki mevcut hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Dernek paraları bir devlet bankasında saklanır. Bankadan para çekme yönetim kurulu başkanı ve muhasibin çift imzaları ile olur. Bağış ve aidat toplayıcı veya kişilerin dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir. Bu karar o yerin Mülki Amirliğince tescil ettirilir. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ‘Alındı Belgeleri’ (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinim ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Giderler, fatura ve senetlerle yapılır.

g) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı genel kurul kararıyla tespit edilir.

 1. DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER:

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu defterlere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:1)(a)bendinin1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilânço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

 1. DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞMESİ:

A- Tüzüğün değişikliği için genel kurula katılması hakkında sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin genel kurula katılması gereklidir. Değişiklik hakkında alınacak karar ise toplantıya katılan üyelerin 2/3 sinin kabul oyu vermesi ile mümkündür.

B- Tüzükte yapılacak değişiklikler eski ve yeni maddeleri ile genel kurula çağrı gündemde ilan edilmek suretiyle önceden üyelere duyrulur.

 1. DERNEĞİN FESHİ: Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Derneğin tasfiyesi halinde 5253 sayılı dernekler kanununun 15. maddesindeki hükümler uygulanır. Derneğin kendi kendine feshine karar vermesi halinde derneğin menkul ve gayrimenkul malları sağlık ocağına devredilir.
 2. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER: Organa seçilenlerin bildirimi:

Genel kurulca dernek olanağına seçilenlerin seçim tarihini takip eden günden itibaren OTUZ gün içerisinde yönetim kurulu başkanı tarafından asil ve yedeklerin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslekleri, ikametgâh adresleri bulunan bir liste tanzimi ile Mülki Amirliğine bir yazı ile bildirilir

 1. GELİR MAKBUZLARI (ALINDI BELGESİ) : Derneğe elde edilecek gelirler makbuzla alındı belgesi ile tahsil edilir. Alındı belgelerinin 5253 sayılı dernekler kanununun 11. Maddesinde tarif edilen makbuzlarla yapılması zorunludur.
 2. YASAK HÜKÜMLER: Dernek siyasetle uğraşmaz, Siyasi ve İdeolojik toplantılara katılanlara temsilci gönderemez, bunların hazırlayıp dağıtacağı bildirilere imza koyamaz. 2908 sayılı yasadaki tüm yasak hükümlere aynen riayet eder
 3. TÜZÜKTEKİ HUKUKİ BOŞLUKLAR: Tüzükte bulunan boşluklar unutulan konularda yürürlükteki kanun, yönetmelik, kararname ve genel hüküm ifade eden genelgelere uyularak hareket edilir.
 4. DERNEK KURUCULARI: Dernek kurucuları kanunda gösterilen ihtiva eden bilgilerle aşağıda gösterilmiştir. İş bu dernek tüzüğü 26 (Yirmi altı) maddeden ibaret olup, derneğimizin 24 Mart 1986 tarihli müteşebbis yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiştir.
KURUCULARIN
SIRA NO ADI VE SOYADI DOĞUM

 

YERİ

DOĞUM TARİHİ MESLEĞİ TABİYETİ İKAMET ADRESİ İMZASI
1 HASAN ÇOBAN LÂDİK 1956 SERBEST T.C. LÂDİK KSB.

 

PANCARCI MAH.

2 RECEP KALENDER LÂDİK 1958 MARANGOZ T.C. LÂDİK KSB

 

KÜÇÜK MAH.

3 M.EMİN ALPARSLAN LÂDİK 1953 BAKKAL T.C. LÂDİK KSB.

 

YENİ MAH.

4 AHMET DAĞLI LÂDİK 1956 SERBEST T.C. LÂDİK KSB.

 

YENİ MAH.

5 ZEKERİYA KEHYA LÂDİK 1950 SERBEST T.C. LÂDİK KSB.

 

KÜÇÜK MAH.

6 İBRAHİM ÇIRAK LÂDİK 1950 BAKKAL T.C. LÂDİK KSB.

 

YENİ MAH.

7 MUSTAFA DAĞLI LÂDİK 1955 BAKKAL T.C. LÂDİK KSB.

 

YENİ MAH.

8 MEHMET GEDEK LÂDİK 1947 EMEKLİ T.C. LÂDİK KSB.

 

KÜÇÜK MAH.

9 ALİ RIZA

 

YILDIRIM

LÂDİK 1957 BERBER T.C. LÂDİK KSB.

 

YENİ MAH.

10 KAMİL YILDIRIM LÂDİK 1944 EMEKLİ T.C. LÂDİK KSB.

 

YENİ MAH.

11 ŞÜKRÜ TINAS LÂDİK 1963 MUHASEBECİ T.C. LÂDİK KSB.

 

PANCARCI MAH.

12 ABDULLAH SERDAROĞLU LÂDİK 1959 FIRINCI T.C. LÂDİK KSB.

 

KÜÇÜK MAH.

13 AHMET POYRAZ LÂDİK 1962 TÜPCÜ T.C. LÂDİK KSB.

 

KÜÇÜK MAH.

14 SEYİT TINAS LÂDİK 1960 NAKLİYECİ T.C. LÂDİK KSB.

 

PANCARCI MAH.

15 HASAN TINAS LÂDİK 1947 EMEKLİ T.C. LÂDİK KSB.

 

PANCARCI MAH.